آرشیو برچسب ها: حروف ربط در انگلیسی

اشاره به داده‌های تجربی

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارات پرکاربرد متون علمی انگلیسی، با عباراتی برای اشاره به داده‌های تجربی در مقاله علمی آشنا می‌شوید.

ادامه مطلب

عبارات ربط‌دهنده در مقاله علمی

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارات پرکاربرد متون علمی انگلیسی، با عبارات ربط‌دهنده در مقاله علمی آشنا می‌شوید.

ادامه مطلب

تشریح ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی

در ادامه بحث مرکز ترجمه کاردوآنلاین درباره جملات طولانی انگلیسی، این پست به تشریح ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی در یک جمله نمونه اختصاص داده شده است.

ادامه مطلب

ابزارهای ساخت جمله طولانی انگلیسی

در این پست با ذکر یک مثال از جملات طولانی، به مرور ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی می‌پردازیم و با کاربرد تلفیقی این ابزارها آشنا می‌شویم.

ادامه مطلب

حرف ربط در انگلیسی

حرف ربط (conjunction) کلمه‌ای مثل and ،for ،nor ،but ،yet ،so ،or و … است که می‌تواند کلمات، گروه‌های کلمات و حتی دو جمله مستقل را به هم وصل کند. حرف ربط ابزار هشتم ساخت جملات طولانی در انگليسی است.

ادامه مطلب